Dodaj ogłoszenie
Regulamin
Regulamin serwisu internetowego „Supersprzedaj.pl”
 
 
Serwis internetowy dostępny pod adresem http://supersprzedaj.pl .
Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez za pośrednictwem serwisu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 
 
§1 Definicje
 
 1. Serwis - serwis internetowy działający pod domeną http://supersprzedaj.pl.
 2. usługodawca- Firma realizujaca usługę.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 5. Ogłoszenie – przygotowane przez Użytkownika ogłoszenie stanowiące zaproszenie do dokonania określonej w treści czynności prawnej lub faktycznej (m. in. zawarcie umowy sprzedaży, świadczenie usług, wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym) niebędące ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 6. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika w tym informacje o jego ogłoszeniach.
 7. Formularz ogłoszenia – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający publikację ogłoszenia.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający założenie Konta użytkownika.
 9. Cennik – zestawienie usług świadczonych odpłatnie przez Usługodawcę wraz z informacją o wysokości opłat za usługi.
 
§2 Warunki korzystania z Serwisu
 
 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 1. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu.
 2. Użytkownik podczas rejestracji może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Usługodawcę na adres e-mail zarejestrowany w Serwisie. Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od podmiotów współpracujących z Usługodawcą
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
 3. dostęp do poczty elektronicznej,
 1. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
 
§3 Ogólne warunki świadczenia usług
 
 1. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
 1. emisji ogłoszeń Użytkownika,
 2. prowadzeniu Konta użytkownika,
 3. emisji reklam Użytkownika.
 1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci emisji ogłoszenia zawierana jest w momencie publikacji ogłoszenia Użytkownika w Serwisie na czas określony zgodnie z ofertą wybraną przez Użytkownika.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta użytkownika zawierana jest na czas nieokreślony z chwilą dokonania przez Użytkownika rejestracji w Serwisie.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci emisji reklam zawierana jest w momencie publikacji reklamy Użytkownika w Serwisie na czas oznaczony zgodnie z ofertą wybraną przez Użytkownika.
 4. Prowadzenie Konta użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
 5. Emisja ogłoszeń z wyłączeniem ogłoszeń niestandardowych jest bezpłatna. Opłata za emisję ogłoszeń niestandardowych pobierana jest zgodnie z Cennikiem.
 6. Rodzaje ogłoszeń niestandardowych:
 1. Ogłoszenie Premium – ogłoszenie wyróżnione czerwoną ramką na liście ogłoszeń, wyświetlające się na początku listy ogłoszeń należących do danej kategorii,
 2. Ogłoszenie Premium Plus – ogłoszenie wyświetlane na stronie głównej Serwisu według rotacyjnych cykli oraz wyróżnione poprzez czerwoną ramkę na liście ogłoszeń, wyświetlające się na początku listy ogłoszeń należących do danej kategorii,
 3. Ogłoszenie Wyróżnione – ogłoszenie wyróżniające się na tle ogłoszeń bezpłatnych przez wyświetlanie na szarym tle.
 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT (23%).
 2. Usługodawca udostępnia płatności za usługi świadczone w Serwisie za pośrednictwem serwisu transferuj.pl (zgodnie z regulaminem serwisu transferuj.pl).
 3. Użytkownik chcący otrzymać fakturę VAT za wykonane usługi wysyła na adres elektroniczny kontakt@supersprzedaj.pl…………………. dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (nazwę i adres firmy oraz numer NIP). Użytkownik oświadcza, iż akceptuje wystawienie i przesłanie faktury VAT bez podpisu, w formie elektronicznej w formacie PDF na podany adres poczty elektronicznej.
 
§4 Zamieszczanie ogłoszeń
 
 1. Zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie nie wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie z zastrzeżeniem, iż niezarejestrowany Użytkownik nie może korzystać z usług dotyczących emisji ogłoszeń w sposób pełny.
 2. W celu uzyskania pełnej dostępności do usług w Serwie, Użytkownik zakłada Konto użytkownika.
 3. Założenie Konta użytkownika odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Użytkownik ustala login oraz hasło umożliwiające dostęp do Konta użytkownika. Po poprawnym dokonaniu rejestracji na adres poczty elektronicznej Użytkownika zostaje przesłany link aktywujący Konto użytkownika w Serwisie. Po kliknięciu w otrzymany link Użytkownik może korzystać w pełni z Serwisu.
 4. W celu zamieszczenia ogłoszenia Użytkownik wypełnia formularz ogłoszenia wypełniając co najmniej pola oznaczone jako wymagane (znacznik w postaci czerwonej gwiazdki).
 5. Emisja ogłoszenia następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza ogłoszenia i dokonania przez Usługodawcę akceptacji ogłoszenia (dotyczy Użytkownika nieposiadającego Konta użytkownika), a w przypadku ogłoszeń niestandardowych, po dokonaniu opłaty zgodnie z Cennikiem.
 6. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za zamieszczone ogłoszenie. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż emisja zamieszczonego przez niego ogłoszenia nie narusza praw osób trzecich.
 
§5 Reklamy
 
 1. Usługodawca umożliwia zamieszczanie reklam w Serwisie. Przez reklamę rozumie się zmieszczenie na stronie Serwisu banerów, informacji tekstowych lub tekstowo-graficznych.
 2. Informacje o odpłatności za umieszczenie reklamy, czasie emisji oraz miejscu umieszczenia jej w Serwisie opisane są Cenniku.
 3. W celu zamówienia emisji reklamy Użytkownik przesyła zamówienie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazując w nim wybraną opcję emisji reklamy zgodnie z Cennikiem oraz treść reklamy lub wzór banneru do umieszczenia w Serwisie.
 4. Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca sprawdza poprawność zamówienia oraz przesyła informację zwrotną o akceptacji zamówienia oraz cenie emisji reklamy. Emisja reklamy następuje po dokonaniu płatności przez Użytkownika przez okres czasu zgodnie ofertą wybraną przez Użytkownika.
 5. Użytkownik zobowiązuje się, iż reklama:
a) nie będzie zawierała treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
b) nie będzie naruszała praw osób trzecich, a w szczególności osobistych lub majątkowych praw autorskich,
c) nie będzie zawierała treści dotyczącej podmiotów konkurencyjnych względem Usługodawcy lub naruszającej dobre imię Usługodawcy,
d) będzie dotyczyła wyłącznie Użytkownika oraz prowadzonej przez niego działalności.
 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę umieszczonych reklam. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub przepisów prawa, Usługodawca będzie kierował je niezwłocznie do Użytkownika jako podmiotu odpowiedzialnego za treść i formę reklamy, a Użytkownik przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Usługodawcę.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy emisji reklamy w przypadku jej niezgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub niespełnianiu przez reklamę wymogów technicznych.
 
§6 Odpowiedzialność
 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń w tym także za ich rzetelność oraz zgodność z prawem. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, niezgodności ogłoszenia z Regulaminem lub powzięcia informacji o naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia. O usunięciu ogłoszenia oraz jego przyczynie Usługodawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności na niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkownika lub osoby trzecie umów zawartych w związku z emisją ogłoszenia. Usługodawca nie odpowiada także za oświadczenia Użytkownika składane osobom trzecim w związku z ogłoszeniem.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Użytkownika błędnych danych, zamieszczenie ogłoszenia w niewłaściwej kategorii lub działanie Użytkownika w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania ogłoszeniem Użytkownika.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu nie może naruszać praw Użytkownika.
 
§7 Odstąpienie od umowy oraz postępowanie reklamacyjne
 
 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeku cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Usługodawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres (…) lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Usługodawcy. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zwróci Użytkownika otrzymane od niego płatności. Użytkownik w przypadku odstąpienia od umowy przed realizacją usługi w związku z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli Usługodawca zrealizował w pełni zamówioną usługę. Tym samym Usługodawca informuje Użytkownika, że po realizacji usługi tj. po opublikowaniu ogłoszenia w Serwisie, traci on prawo do odstąpienia od umowy, a Użytkownik wyraża zgodę na realizację usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres (…).
 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lud adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie 7 dni.
 7. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
 8. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 9. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 7 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika.
 
§8 Własność intelektualna
 
Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy lub Użytkownika w związku z emisją jego ogłoszenia lub reklamy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy lub Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 
§9 Postanowienia końcowe
 
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu na co najmniej 7 dni przed wejście w życie zmian w Regulaminie.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Użytkownika zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Użytkownik może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl
 5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 17 czerwca 2016 r.
 
 
 
Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy
 
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
Adresat:
 
 
 
adres e-mail:
 
 
 
 
Ja/My* niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym* odstąpieniu od umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi:
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta (-ów):
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta (-ów) – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej
 
…………………………………
 
…………………………………
Data wypełnienia formularza:
…………………………………
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić
 

Reklama